The charity post 33. - Charitativní post 33. - Water for Africa

in palnet •  7 months ago 

We already have 4,6 SBD!


Our charity continues! Now we select 5SBD for The Water Project.
It is a nonprofit organization that helps in water projects to communities in Sub-Saharan Africa that are unnecessarily suffering from poor access to clean water and good hygiene.

100% SBD or Steems earnings from this and other posts will be converted to Bitcoin after the accumulation of the 5 SBD balance and then sent as a gift to the BTC address of The Water Project.

https://thewaterproject.org/

in the previous charity post we chose of 0.2 SBDs at charity.
We have selected a total of 4.6 SBDs for the charity.

The next post will definitely be better ;)

The earned SPs will be used to reinforce my account and thereby support and future expansion of my charity and patronage projects.

Thank you for voting for this post and you support charity!

Czech:

Naše charita stále pokračuje! Nyní vybíráme 5SBD na The Water Project.
Je to nezisková organizace, která pomáhá v oblasti vodních projektů komunitám v subsaharské Africe, které zbytečně trpí nedostatečným přístupem k čisté vodě a řádné hygieně.

100% zisk SBD nebo Steemu z tohoto a dalších postů bude po nashromáždění zůstatku 5 SBD převeden na Bitcoin
a následně zaslán jako dar na BTC adresu organizace The Water Project.

https://thewaterproject.org/

twp-resp-logo.png

V minulém charitním postu bylo vybráno celkem 0,2 SBD.
Celkově máme na charitu vybráno 4,6 SBD.

Další post bude ještě lepší ;)

Získané SP budou použity na posílení mého účtu a tím i na podporu a budoucí rozšiřování mých charitativních a mecenášských projektů.

Děkuji, že hlasujete pro tento post a podporujete tak dobročinnost!

Dobrá voda.JPG

@cleverbot

Steemit logo JJ jednoduché.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: