Charitativní post č. 16. | Charity post no 16. – Nadační fond pomoci Karla Janečka [CZ|EN]

in cesky •  7 months ago 

Stále pokračujeme v podpoře Nadačního fondu pomoci Karla Janečka díky výběru SBD. Důvod je nasnadě, pomoc druhým. Těm, kteří v životě neměli tolik štěstí, jako ostatní.

V minulém charitním postu bylo vybráno celkem 0,422 SBD.
Celkově máme pro Nadační fond vybráno 3,570 SBD.

100% zisk SBD z těchto charitativních postů bude použit jako dar bitcoinem na BTC adresu Nadačního fondu pomoci Karla Janečka. Další možností je zaslání SBD přímo na moji steemití peněženku a do memo napsat Nadace a tento příspěvek přidám k vybraným SBD.

Nadační fond pomoci Karla Janečka přijímá dary v Bitcoinech, proto je tato iniciativa směřována k tomuto fondu. Díky těmto postům to půjde jednoduše i pro čtenáře Steemitu, stačí pouze dát upvote tomuto článku.

Získané SP budou použity na posílení mého účtu a tím tedy i na podporu budoucích charitativních projektů. Oproti jiným svým postům budu tedy i tyto vlastní posty upvotovat, což běžně nedělám.

Děkuji, že dáte hlas tomuto článku, podporujete tak dobrou věc.


I keep collecting SBD for Endowment Fund of Karel Janeček. It's amazing to help others, those who had not so much luck in life.

To this date we collected 3,570 SBD for the Endowment Fund!

100% profit in SBD from these charitable posts will be sent as a gift used bitcoin to BTC address of Endowment Fund of Karel Janeček. So, your upvotes are very welcome. If you wish to donate even more, you just simply send me SBD directly to my wallet and put to the memo Donation and I will add your contribution to the total number of SBD, which will be then transferred to bitcoin.

The acquired SP will be used to strengthen my account and thus support future charity projects. Compared to my other posts, I will also upvote these posts, which I usually don’t do.

Thank you for giving this article an upvote. By doing so, you will support a beneficial thing.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations!


This post has been granted a 100% upvote, courtesy to @wokeprincess, from BlissFish!
Enjoy the Bliss!

Join us on Discord!
Upvote this post to help the minnows win a bigger upvote!

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Congratulations @ritxi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 2000

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hi @ritxi!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.046 which ranks you at #25988 across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 156 contributions, your post is ranked at #131.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

!BEER